Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden, ook wel Compensation & Benefits genoemd, vormen de kern van veel personeelsafdelingen. Logisch, want de financiële vertaling van de met elkaar gemaakte afspraken liggen vast in de arbeidsvoorwaarden. Of het nu gaat om primair loon, het aantal vakantiedagen of het recht op studieverlof.
Zowel werkgevers als werknemers zijn onzeker over de waarde van de arbeidsvoorwaarden. Zeker als er een vergelijk wordt gemaakt met anderen.
Mens- & Organisatiekwaliteit heeft een ruime ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de onderhandeling daarover.
Hieronder enkele recente voorbeelden.

Resultaatafhankelijke beloning
Een groot concern wil de directies van werkmaatschappijen deels belonen op basis van behaalde resultaten. Per onderneming is vastgesteld wat het resultaat zou moeten zijn, uitgedrukt in een percentage van het geïnvesteerd vermogen. Daarnaast is gekeken naar omzet en marge. Duidelijkheid over de "spelregels", bijvoorbeeld bijna gehaald is dus niet gehaald en een ieder daar aan houden heeft de nodige vruchten afgeworpen.

CAO-onderhandelingen
Voor een industriële bedrijfstak-CAO met ruim 300 ondernemingen en ca. 7000 werknemers wordt het werkgevers woordvoerderschap gevoerd. De onderhandelingen worden gevoerd met FNV Bongenoten, BedrijvenBond CNV en de Unie. De input voor de gesprekken komt enerzijds van de werkgevers, anderzijds worden de ondernemingen door Mens- & Organisatiekwaliteit op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Het woordvoerderschap betekent ook een dagelijks bestuurfunctie in het VUT-fonds en lidmaatschap van de Commissie Sociaal Economische Aangelegenheden en de geschillencommissie.
Teneinde op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen worden de vergaderingen en bijeenkomsten van de CAO-commissie van MKB- Nederland actief bijgewoond.

Kostenbeheersing arbeidsvoorwaarden
Een industriële onderneming in het Rotterdamse havengebied maakt na in 2003 met een verlies te zijn geconfronteerd een vergelijk tussen de huidige werkelijke arbeidsvoorwaarden en de geldende CAO. Met de vakorganisatie ontstaat een discussie over al dan niet gedane toezeggingen en vermeende bedoelingen over en weer. Mens- & Organisatiekwaliteit wordt door de werkgever gevraagd helderheid te verschaffen in deze lastige materie. Doelstelling is beheersing van het huidige kostenniveau en beleidsmatig het CAO-niveau hanteren.

Integratie arbeidsvoorwaardenpakketten
Een groot bouwconglomeraat heeft een periode van veel acquisities achter de rug. De arbeidsvoorwaarden in de verschillende werkmaatschappijen zijn nogal afwijkend. De directie van de holding heeft zich voorgenomen de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren. Aan de centrale ondernemingsraad is gevraagd in te stemmen met een functiewaarderingstraject. De centrale ondernemingsraad laat zich bijstaan door een externe medezeggenschapsspecialist. Deze medezeggenschapsspecialist heeft twee ervaren arbeidsvoorwaardenadviseurs, waaronder Mens- & Organisatiekwaliteit uitgenodigd om de ondernemingsraad inzicht te geven over de ins en outs van functiewaardering en de voor- en nadelen daarvan. Op grond van deze inzichten heeft de ondernemingsraad onder voorwaarden ingestemd met de vraag van de directie.