Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Meetbaar maken van medewerkerstevredenheid
Een collega-adviseur heeft in een onderneming de vraag gekregen de medewerkerstevredenheid te meten. In overleg met de ondernemingsraad zijn de thema's die gemeten moeten worden vastgesteld. De collega-adviseur heeft vragen opgesteld en aan Mens- & Organisatiekwaliteit gevraagd deze nog eens kritisch door te lopen op logica en consistentie. Tevens is daar de vraag aan gekoppeld of en zo ja hoe een en ander na beantwoording van de vragen eenvoudig verwerkbaar is. Uiteraard moeten de resultaten op verschillende manieren met elkaar in verband worden gebracht.
Mens- & Organisatiekwaliteit heeft gezorgd voor een on-line verwerkingsmethode en een analyse-instrument waarmee elke gewenste dwarsdoorsnede kan worden gemaakt.